Broušení

Základní zásady při broušení

– pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost,
– pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč,
– pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník a podobně) se volí brousicí kotouč s hrubou zrnitostí,
– čím větší je styčná plocha (styčný oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost brousicího kotouče,
– pro materiál citlivý na teplotní změny se volí měkčí brousicí kotouč,
– pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší,
– při broušení obrobku čelem se obvykle volí kotouč měkčí než pro broušení obvodem kotouče.

Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče

1. Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit dovolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet otáček řídí podle kotouče většího průměru.
2. K upínání brousicích kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr.
3. Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhlinky. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Platí zvláště pro keramické kotouče.
4. Brousicí kotouč se musí nasadit volně na hřídel.
5. Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí.
6. Brousicí stroje musí být opatřeny ochranným krytem, stojanové brusky též stavitelnou podpěrou.
7. Vůle mezi podpěrkou a brousicím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousicího kotouče, nejvýše však 3 mm.
8. Před broušením je nutné nově upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 1 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče.
9. Brousicí kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem.
10.Při broušení i orovnávání brousicích kotoučů je nutné používat ochranné pomůcky.

Vady při broušení a jejich příčiny

 Vady při broušení, příčiny